HALLANDS GEOLOGIKLUBB

Månadsmöten och exkursioner 2017

Måndag 9 januari

Motorsågen och berget

Månadsmöte kl 18.00 - 20.00 Obs tiden

Stadsbiblioteket i Halmstad Obs platsen

 

 

 

Föredraget bygger på ett samtal mellan en geolog och en bonde och försöker greppa helheten och komplexiteten på och i vår jord.

 

Samspelet i naturen är uppbyggt under många miljoner år.

Dessa ofattbara geologiska tidsrymder ställs mot människans kortsiktiga mål. Idag är miljön i fokus och vi bevittnar klimatförändringar med naturkatastrofer som följd.

De senaste 100 åren har totalt förändrat vår jord!

 

Jimmy Stigh är professor emeritus i berggrundsgeologi vid Göteborgs universitet och också geologen som samtalade med bonden.

 

 

Måndag 6 februari

Jordbävningar, plattgränser och Halland

Månadsmöte kl 18.00 - 20.00 Obs tiden

 

Stadsbiblioteket, Halmstad Obs platsen

 

 

Björn Lund, seismolog, Uppsala universitet

 

Att de flesta jordbävningar sker i kanterna på de tektoniska plattorna är väl känt, och också en del i bevisningen för plattektoniken.

Men hur är det då i Sverige, som ligger långt ifrån en aktiv plattgräns?

Varför har vi jordskalv här?

Och på ännu närmare håll, hur är jordskalvs- aktiviteten i Halland?

I föredraget diskuteras hur jordbävningar upp-kommer, dynamiken vid plattgränserna, vad vi vet om skalv i Sverige och fokuserar sedan på de halländska jordbävningarna.

 

Måndag 6 mars

Årsmötesförhandlingar och meteoritnedslag

Årsmöte kl 18.30 - 21.00

 

Plats: Mariakyrkan, Halmstad

 

 

1. Årsmötesförhandlingar

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande

§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2016

§ 8 Ekonomisk redogörelse

§ 9 Revisionsberättelse

§ 10 Ansvarsfrihet

§ 11 Val av ordförande för ett (1) år

§ 12 Val av styrelseledamöter för två (2) år

§ 13 Val av revisorer

§ 14 Val av valberedning

§ 15 Årsavgift 2018 och budget 2017

§ 16 Framtida verksamhet

§ 17 Förslag och framställningar till styrelsen

§ 18 Övrigt

§ 19 Avslutande av årsmötet

 

 

2. Föredrag: Meteoritnedslag

 

Erik Sturkell, berättar om meteoritnedslag

som förändrade vår jord

 

 

Locknenedslaget i bakgrunden och Målingennedslaget i förgrunden av bilden.

Nedslagen skedde i det Ordoviciska havet för 458 millioner år sedan.

Båda asteroiderna var kraftigt uppspruckna och båda delade upp sig i flera bitar i atmosfären men med en samlad träffbild.

 

 

Illustration: Don Dixon Copyright: Erik Sturkell

 

 

3. Kaffeservering med tilltugg. Klubben bjuder.

 

 

4. Lotterier

 

 

Måndag 3 april

Klubbafton & Människans rötter

Månadsmöte kl 19.00 - 21.00

 

Klubblokalen, Örjansskolan, Halmstad

 

 

 

Vilka är du och jag? Hur skall vi identifiera vår identitet som människor? Är vi guds avbilder eller sociala apor?

 

Ingenstans i världen vet man mer om människans ursprung än i Östafrika.

Gunnar Thornell ger oss en rapport från sin resa till Riftdalen samt andra intressanta platser i Kenya och Tanzania

 

 

 

 

 

Lördag 13 maj

Skogliga markvårdsfrågor

Exkursion kl 10.00 - 14.00

 

Tönnersjöhedens försökspark

Tönnersjöhedens försökspark i Simlångsdalen är en skoglig försökspark som tillhör Sveriges lantbruksuniversitet.

Parken inrättades 1923 och där har sedan dess bedrivits skoglig fältforskning och försöksverksamhet.

 

Temat för exkursionsdagen blir skoglig marklära.

 

Under ledning av jägmästare Ulf Johansson besöker vi några lokaler där det bedrivs markforskning och vi ska studera markprofilerna.

 

Ämnen som kommer att diskuteras blir markförsurning, jordmånsbildning och trädslagens inverkan på markens egenskaper.

 

 

 

Samling:

Tönnersjöhedens försökspark, P-platsen vid Åbacken 4 kl 10.00.

I Simlångsdalen, väster om affären, kör Tönnersjövägen (väg 559) ca 300 m mot Tönnersjö.

 

Medtag fältklädsel och lunchmatsäck.

 

Välkommen till skogen!

 

Kontakt: Urban Lundin tel 0703-834561

 

 

 

Lördag 10 juni

Geologisk strandvandring

Exkursion kl 10.00 - 12.00

 

Steningekustens naturreservat

 

 

 

Prof Leif Johansson, Lunds universitet, inleder med lite bakgrund till de undersökningar som genomförts och de metoder som använts i området.

 

Därefter kommer vi under vandringen att se unik berggrund med bandade hårt deformerade gnejser, granatamfiboliter med stora granater och ortopyroxener, sillimanitrik gnejs och kalksilikatlinser rika på epidot. Bergarterna har genomgått två intensiva metamorfoser vid ca 1400 och 980 miljoner år.

Vi kommer att diskutera hur dessa händelser påverkat berggrunden och vad som kan ha varit orsakerna i ett större geologiskt perspektiv.

 

Samling: Parkeringen vid infarten till Steningekustens naturreservat.

 

Grusväg från kustvägen förbi Steninge.

Kommer man från söder: passera Steninge och kör ca 3km.

Infart: Ejdervägen

 

 

 

Kontakt: Mona Hammar tel 0702-195653

 

 

Tisdag 22 augusti kl. 18 30.

Galgbergets geologi och natur.

 

 

 

Följ med på en vandring uppe på Galgberget. Våra ciceroner är naturguiden HG Karlsson och Leif Preby

från Hallands Geologiklubb. Kanske hittar vi några ätliga svampar.

 

Arrangör: Halmstad Kommun och Hallands Geologiklubb

 

 

 

Kontaktperson: Leif Preby tel: 0722-414643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 9 september

Geologins dag Hallands berggrund

Exkursion kl 12.00 - 15.00

 

Getteröns Naturrum

 

 

 

På plats i och utanför Getteröns Naturrum finns representanter från Hallands Geologiklubb för att dela med sig av sina geologikunskaper.

 

Det visas även en Mineral och posterutställning.

 

Och så intressanta föredrag:

Bland andra berättar prof Leif Johansson om "Hallands berggrund - en 1000 miljoner år lång tidsresa"..

 

 

 

 

 

 

 

Danska fall, vid Simlångsdalen

Kontakt: Mona Hammar / Lars Landin

Tel 0702 195653 eller 0730 487468

 

 

Måndag 2 oktober

Havet -- världens bästa termometer

Månadsmöte kl 18.00 - 20.00 Obs tiden

 

Stadsbiblioteket, Halmstad Obs platsen

 

 

 

Havets nivå har höjts med 20 cm under de senaste 150 åren. Denna höjning påstås helt bero på mänsklig påverkan av klimatet.

 

Men hur vet man att denna höjning inte är en fortsättning av den naturliga höjningen som pågått i 20 000 år?

 

 

I föredraget visar kvartärgeologen Tore Påsse hur och varför havet har ändrats sedan istidens slut och fram till idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Leif Preby Tel 0722 414643

Måndag 13 november

Grundvattentillgångar i södra Sverige, möjligheter och utmaningar

Månadsmöte kl 18.00 - 20.00 Obs tiden

 

Plats Stadsbiblioteket. Halmstad

 

 

 

Mattias Gustafsson, Statsgeolog vid Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) kommer att tala lite om vilka tillgångar som finns och vilka utmaningar vi står inför i framtiden.

Det görs dels ur ett perspektiv med förändrat klimat, men även inför ett förändrat användande av vatten.

 

Det kommer att vara fokus mot Halland, men även lite allmänt om södra delen av landet, bland annat vad som skett på Öland och Gotland och vad SGU har gjort för undersökningar där.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

SkyTEM-mätningar på Gotland:

helikopter med mätram

Kontakt: Leif Preby Tel 0722 414643

 

 

Styrelse 2017

 

 

 

Ordförande

Vakant

 

 

Kassör

Leif Preby

0722-414643

leif.preby@telia.com

Sekreterare

Birgit Nielsen

0346-53426

birgit.h.nielsen@telia.com

Ledamot

Mona Hammar

0702-195653

mona.hammar@gmail.com

Ledamot

Urban Lundin

0703-834561

1urbanlundin43@gmail.com

Ledamot

Brynhild Bomstad

0706-352745

brynhild.bomstad@

gmail.com

 

 

 

 

 

Exkursioner

Klä Dig oömt ! Grova skor, tåliga kläder som tål väta.

Ta med matsäck – den ger nya krafter !

Samåkning: 7 kr/mil

 

 

 

Försäkring

Allt deltagande i föreningens aktiviteter sker på egen risk.

 

 

Plusgirot

Konto 440 49 24-5

Medlemsavgift

Avgiften för 2017 är 175 kr (enskild eller hel familj)

Studerande betalar endast 100 kr

 

 

@

Har Du e-mail?

Via e-mail sänds påminnelser om möten och exkursioner samt tips om intressanta aktiviteter. Meddela Din e-mail till kassören.

 

 

www

www.hallandsgeologiklubb.se

På klubbens hemsida finns aktuella uppgifter om möten och exkursioner samt länkar till andra föreningars hemsidor.

Tipsa hallandsgeo@gmail.com om intressanta aktiviteter !

 

 

Ev programändringar

Meddelas på hemsidan samt via e-mail

 

 

 

Andras program

För att se aktuella program från våra grannföreningar, kolla på respektive förenings hemsida. Länkar, se www.hallandsgeologiklubb.se

 

 

kontaktpersoner i

Hallands Geologikubb

 

Laholm: Gunnar Thornell, Tel. 070-5605138

Halmstad: Leif Preby, Tel. 072-2414643

Falkenberg: Birgit Nielsen, Tel. 0346-53426

Varberg: Mats Nilsson, Tel. 072-2484313

Kungsbacka och Hylte: Se Halmstad

Månadsmöten och exkursioner 2018

Måndag 15 januari

Fossil-unika backspegalar in i urtiden

Månadsmöte kl 19.00-21.00

 

Plats: klubblokalen, Örjanskolans annex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnostus pisiformis

 

Fossil har fascinerat och fängslat människan sedan urminnes tider, men det kom att dröja till slutet av 1600-talet och 1700-talet innan det blev allmänt accepterrat att fossil är rester och spår av djur och växter som en gång levt på jorden. Fossil kan vara bevarade på många olika sätt, från avtryck i skiffrar och sandstenar till infrusna kadaver i is.

 

Ta med era fossil och få hjälp med identifiering. Per Ahlberg är professor och paleontolog vid Geologiska institutet på Lunds universitet.

 

 

Måndag 5 februari

Klubbafton. Vår sponsor Swimpex Granit AB informerarr om sin verksamhet i södra Sverige.

Månadsmöte kl 19.00-21.00

 

Plats: klubblokalen, Örjanskolans annex

Ta med egna stenar för identifiering och visning

 

 

Måndag 5 mars

Årsmötesförhandlingar och reseskildring om Sverigeresan.

Årsmöte kl 18.30-21.00

 

Plats: Mariakyrkan, Halmstad

Se separat kallelse senare